ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, December 23, 2008

نقاشي يك سنگسار از دوران قاجاريه

1 comment:

Anonymous said...

tragic testemony and reminder of religious barbarism.....