ایران نوین

ایران نوین

Friday, May 29, 2009

بيانيه شورای مرکزی جبهه ملی ايران درباره انتخابات


آيادرچنين اوضاع واحوالی مي توانيم درانتخابات شرکت نمائيم؟
اين روزهاکه غوغای انتخابات فضای سياسی کشورما را اشغال کرده است،ميهن ماروزهای بحرانی وابهام آوری راميگذراند ومترصد تغييرات اساسی در سياست حکومت است که هم اکنون نگران کننده وحساس شده است.هرچندبه تکرار گفته ايم اوضاع کشوررا ازدوجهت بايد مورد مطالعه قراردادوسرنوشت عمومی را دراين دوجهت ارزيابی کرد:

۱- اوضاع داخلی: پوشيده نيست که وضع داخلی ايران به اندازه ای درهم ريخته ونابسامان است که قلم را يارای تشريح وتوضيح آن نيست.حکومت جمهوری اسلامی ايران به حکم سيرت استبدادی،کشوررا برلب پرتگاه ورشکستگی،ناامنی،تجاوزخارجی،تحريم شديدوعصيان عمومی قرارداده و نه تنهااساسا در انديشه چاره گری ورهگشايی به سوی بهبود نيست بلکه روز به روزوساعت به ساعت موجبا ت افزايش اين نگرانی ها،سردرگمی ها ونااميديهارابرای ملت فراهم ميسازد. غيرازترفندوفريب وتحکيم پايه های فرمانروايی خويش به هيچ کاری نمی انديشد وبه هيچ تحرک اصلاحی درشئون مختلف حياتی کشورتن درنمی دهد چنا نکه کشتی حيات ملی دردريای طوفانی دستخوش امواج خودسری ولجاجت قرار گرفته وآينده هولناکی رادرپيش نظر مجسم ميسازد. اقتصادمتلاشی،تورم وفقرروزافزون،فساداخلاق عمومی،ترويج دزدی ورانت خواری، افزايش اعتياد،رواج خشونت،ازدياد فحشا،بيکاری فزاينده،شياع بی د ينی وبی اعتقادی، زوال تربيت اداری،محيط زيست مسموم وترافيک سرسام آوروزندانی کردن جوانان به بهانه های گوناگون همه وهمه دستاورد حاکميتی ست که مدت سی سا ل است برکرسی قدرت تکيه زده وپيوسته از رجز خوانيهای توخالی وشعارهای بی محتوا دم ميزند. افزون براين گريزمغزهاازکشوربربی علاقگی به آثارتاريخی وباستانی وحتا تخريب آنها، ترويج اقتصاددلالی،گداپروری،عدم امنيت قضائی،تضعيف قوه قضائيه وتعطيل پی درپی کارخانه ها ازجمله پی آمدهای حکومتی ست که به نام مقدس دين محيط اجتماع وحيات روزانه ی مردم را مختل وبدين شيوه ی اندوهباردرآورده است.

۲- اوضاع خارجی: ازاين بابت هم سياست نابخردانه وبی کفايتی زمامداران،حيثيت وآبرويی برای ايرانيان باقی نگذاشته وشهروندان ايرانی را در انظارخارجيان بی اعتبارومشکوک ونامعتمد ساخته است. سبکسريها ودشمن تراشی های جمهوری اسلامی ازآغازتاکنون به ويژه درچهارساله دولت نهم کشورما راآماج دشمنی وتنفربسياری ازسرزمينهای دورونزديک ساخته وازنظرمعنوی حيثيت مارابازيچه سبکسری وسوء سياست گردانيده است. ستيزه گری مستمربا يک ابرقدرت جهانی وتحمل زيانهای فراوان درنتيجه مخاصمت ها و اخلالگريهای او ودربرابراين چالش بی هدف،ايجاد ارتباط با کشورهای آمريکای لاتين وباج ستانی دوستانه ی آنهاوسرانجام اتلاف بيت الما ل با مدد رسانی های مالی وتسليحاتی به کشورهايی که هيچ گاه منشاء فايده واثری برای ايران نبوده اند ونيزازدست دادن حقوق مسلم کشوردردريای مازندران وعدم توفيق به استفاده از خط لوله جيهان که قرار بود نفت آسيای مرکزی را ازراه ايران به ترکيه واروپا برساند،اينهاهمه نتا يج ستيزه جويی با فدرت مداران است که جزانواع ضرر های کلان چيزی ببارنياورده است. دراين سی سا ل هيچ يک ازدوره های رياست جمهوری جزکارنامه ای مخدوش وبی اعتبا ر چيزی ازنحوه ی حکومت به دست نداده وهريک درنامه اعمال خود نقطه های سياهی را دارا بوده اند که نهال اميدراازدلهابرکنده اند.درنهايت درمدت چهارساله دولت نهم موقعيت های استثنائی ازلحاظ سرازيرشدن سيل دلارازبا بت عوايد نفت به کشورمی توانست دوره شکوفايی برای ايران تدارک کند که برعکس اين دوره نکبت بارترين ادوار حکومت درايران به شمارآمده وثروت سرشارملی ميهن مابجای حسن استفاده وايجاداقدامات سودآوربه هدر رفته است. اينک انتخاباتی جريان يافته است که به هيچ روی باانتخاب رياست جمهوری به معنای واقعی وصحيح ومنطبق با دموکراسی حتا با قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مطابقت ندارد زيرا کسی منتخب ملت قلمداد نخواهد شد. درميان هفتاد مليون جمعيت ايران تنها چهار تن برگزيده شورای نگهبا ن اند که اصلح از همگا ن تشخيص داده شده اند وچنا ن وانمود شده است که دريک ملت بزرگ ديرينه سال وبا فرهنگ عظيم تنها وتنها چهار نفر شايسته حکومت کردن اند واين مقام، محصور ومحدود به اين نفرات است که يکی از آنها بايد زمام مقدرات هفتاد مليون را رقم زند. اين نامزدهاکه امروزسخنان فريبنده در وعده دادن وانتقادکردن از ارزشهای حکومت حاضر برزبان می رانند،ازاوضاعی بدگوئی ميکنند که خوددرجای جای آن شرکت داشته وبرا ی يک بارهم اشاره به کاستی ها وکجرويها ی با رزنکرده اند. اينا ن نه تنها زبان از اعتراض بسته بوده اند بلکه در کنار حاکميت انحرافات را صحه گذاشته وتائيد کرده اند. با اين تو جه معلوم است که سخنانشان هرگز حاکی از اعتقادات قلبی نيست تنهادانه افشانی ودام گستری برای موفقيت درانتخابا ت است.
باری اکنون هموطنان ارجمند از جبهه ملی ايران درباره انتخابات واين که به چه کس بايد رای داد پرسشهائی ميکنند ونظر مارا درباره آن خواستارند، پاسخ مااين است که: با وضع خجلت آوری که مورد اشاره قرارگرفت دراين زمينه چه می توان گفت؟ اگر اين نامزدها را شما انتخاب کرده ايد به هرکدام می توانيد رای بدهيد واگر انتخاب شما نيست خود به رهنمائی خرد بايد نيک بينديشيد وبا عبرت گرفتن از گذشته ها به هرچه مصلحت ميدانيد عمل نمائيد. آيا در چنين اوضاع واحوالی ميتوان درانتخابا ت شرکت نمود؟ همين قدر ميگوئيم که وضع موجود وچارچوبی که فراروی ماست نگران کننده ومخاطره آميز است وبرای تغيير آن خردمندانه بايد گام برداشت وخيرخواهانه بايد عمل کرد.


ازطرف شورای مرکزی جبهه ملی ايران:
اديب برومند
تهران پنجم خرداد ۱۳۸۸

Balatarin

No comments: