ایران نوین

ایران نوین

Wednesday, April 22, 2015

پیام دکتر مصدق ! جبهه ملی ایران چگونه سازمانی باید باشد؟


پیام دکتر مصدق به مسئولین محلات جبهه ملی ایران- ۲۷ دیماه 
:۱۳۴۲
جبهه ملی ایران مرکز تجمع احزاب و جمعیتهای سیاسی، جامعه

 دانشجویان، اجتماعات و اتحادیه ست که هر یک مرامی خاص 

برای خود داشته باشند و با جبهه ملی فقط در یک مرام مشترک

. باشند که آزادی و استقلال ملت ایران است

No comments: