ایران نوین

ایران نوین

Monday, October 27, 2008

درود به کورش

تازه ترین سروده استاد ادیب برومند

به گیتی بسی شهریار آمدند / که با یک جهان اقتدار آمدند

از آغاز تاریخ تا این زمان / بسی گونه گون شهریار آمدند

گروهی ستایش گر خویشتن / ز خودکامگی نابکار آمدند

گروهی ستم گستر و سنگ دل / به خونخوارگی در شمار آمدند

هزاران تن از بندگان خدای / به آسیب آنان دچار آمدند

چو درنده حیوان به خونبار جنگ / پی صید ننگین شکار آمدند

گروهی به هنجار غارتگری / سبک تاز و چابک سوار آمدند

شماری به نستوه کردار زشت / ز دربار شاهی به بار آمدند

گروهی به کشورمداری مدیر / ولی از شرف برکنار آمدند

شماری دگر حامی مرز و بوم / ولی بهر کشتار، هار آمدند

که را دانی از جمله شاهان پیش / که چون کورش نامدار آمدند؟

گران پایه کورش، گران مایه شاه / جهانیش مدحت گزار آمدند

حقوق بشر را چو شد پایبند / به شکرش هزاران هزار آمدند

به اقوام مغلوب ورزید مهر / ورا زین سبب خواستار آمدند

ببخشود بر هر که پیروز گشت / و زین رو ورا دستیار آمدند

به همراهی اش گاه جنگ و نبرد / سراسر همه جانسپار آمدند

نپیمود جز راه همبستگی / بر آنان که از هر دیار آمدند

به هر تیره ای مهربانی فزود / گر از روم گر از تتار آمدند

به هر کیش و دین ، چشم حرمت گشود / سویش جمله با زینهار آمدند

چنین بود آن مرد پاکیزه کیش / که خلقش همی دوستدار آمدند

سزد گر به کورش درود آوریم / که خلقی از او کامکار آمدند.

بود روز کورش بسی دلفروز / کزو جمله امیدوار آمدند


در این روز ملی ایران، ادیب / جوانان همه شاد خوار آمدند

No comments: