ایران نوین

ایران نوین

Friday, January 9, 2009

هلند ، پیش به سوی اسلامی شدن !!؟؟

یکی از صدها دبستان اسلامی در هلند


منعش اگر کس نکند بی ریا --------------- دست تصرف به فدک میزد

No comments: