ایران نوین

ایران نوین

Wednesday, August 19, 2009

راه سبز مصدق

نام و یادش هنوز ورد زبانهاست
پس از گذشت بیش از نیم قرن از کودتای سیاه بیست و هشتم مرداد، طعم تلخ کودتا با کودتاهای جدید در مذاقمان تازه می شود. شبها و روزها از پی هم گذشته اند و جامعه ما کودتاچیانی بس حقیرتر و سفله تر از آستین ایام بیرون کشیده است اما چشمها هنوز به آن راه سبز است، راه مصدق.

برگرفته از شاطر خدنگ

No comments: