ایران نوین

ایران نوین

Wednesday, June 17, 2009

پیوستن نیروهای انتظامی به مردم, سریع ترین و کم هزینه ترین راه

هم میهنان


حضور دلیرانه و مسئولانه مردم در خیابان ها و صحنه اجتماعی، تجلی اراده ایرانیان برای تغیر سرنوشت خویش و هدایت کشور بسوی آینده ای روشن است. کمتر ایرانی است که با دیدن صحنه های مبارزه برای آزادی و طنین بانگ آزادی خواهانه مردم سرشار از حس همبستگی نشود.


هم میهنان ما در خارج از کشور نیز با رساندن فریاد رسای آزادی خواهی ملت ایران، به گسترش خبر های داخل و جلب توجه افکار جهانی، کمک شایانی به جنبش آزادی خواهی مردم کرده و میکنند.


ملت ایران راه خود را انتخاب کرده است، و آن راهی است که در آن ازتحمیل اراده یک نفر یا گروهی اندک بر اراده یک ملت نشانی نیست.


نیروهای واپس گرا و تمامیت خواه با تمام قوای خود در برابر اراده مردم ایستادگی میکنند و تا مرزکشتار هم میهنان ما نیز خواهند رفت.


دیدن صحنه هایی که در آن نیروهای انتظامی به صفوف مردم میپیوندند قلب هر ایرانی آزاد ه ای را سرشار از شادی میکند.


پلیس، سپاه و ارتش فرزندان همین آب و خاک هستند.


در کوران انقلاب 57، یکی از دلایل پیروزی سریع انقلاب و کم نگاه داشتن هزینه های انسانی آن پیوستن ارتش و نیروهای انتظامی به مردم بود.


از نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج درخواست میکنیم، خود را تبدیل به مشتی نکنند که بر دهان ملتمان کوبیده میشود. به مردم بپیوندید و به وظیفه ملی و انسانی خود عمل کنید.


اکنون که اقلیت حاکم، طرفداران و نیروهایش را برای حفظ قدرت مطلق خویش برای جنگ تن به تن با مردم و برادر کشی و خواهر کشی به میدان فرستاده است، پیوستن نیروهای انتظامی به مردم میتواند سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای رسیدن به خواسته های مردم که چیزی جز گردن نهادن به رای اکثریت نیست، باشد.


ملت ایران پیروز این کارزار خواهد بود. در کنار مردم بمانید تا بزودی پیروزی اراده رای اکثریت بر خودکامگان را در کنار مردم جشن بگیریم.


پاینده ایران

سربلند و آزاد باد ملت ایران

جبهه ملی ایران- آلمان

No comments: