ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, June 2, 2009

خط و نشان کشیدن میر حسین ( کاندیدای نظام) برای مخالفان جمهوری اسلامی
از ثانیه 38 تا دقیقه 1:58

No comments: