ایران نوین

ایران نوین

Thursday, June 11, 2009

عذر خواهی خانم جین هارمن نمایندۀ دموکرات کالیفرنیا از ایرانیان


تاریخ : جمعه 5/ 6 /2009

از طرف نماینده کئگره جین هارمن

خطاب به اعضای "سر ز مین جاوید" وامضاء کنند گان پتیشن:
"منظور من ایجاد اختلافات قومی یا تجزیه ایران نبوده است و نمی باشد. کمترین نتیجه ای از آن مترتب نیست. ا گرچه اظهارات من به اشتباه برداشت شده است ، از اینکه اسباب ناراحتی شما گردیده است پوزش می خواهم. منظور من این بود که برای اینکه ایالات متحده بتواند بهترین استراتژ ی را در متقاعد کردن دولت ایران به عدم تعقیب توسعهٌ سلاحهای اتمی تدوین نماید، باید استنباط بهتری از تنوع و گوناگونی نگرشها در ایران بدست اورد."


Date: Friday, June 5, 2009, 1:38 PM

From Rep. Jane Harman

"To the members and petitioners of Eternal Land: “I was not and am not calling for the creation of ethnic tensions or separation in Iran – nothing would be less productive. Although my comments on Iran were taken out of context, I regret any concern they might have caused. My point was that the diversity of views in Iran should be better understood in order for the United States to formulate the best strategy for persuading the Iranian government not to pursue nuclear weapons development.”
________________________
Congresswoman Jane HarmanNo comments: