ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, August 20, 2013

کودتای 28 امرداد 32، به روایت اسنادی که پس از 60 سال از سوی آرشیو امنیت ملی آمریکا منتشر شد. CIA Confirms Role in 1953 Iran Coup


فرمان نخست وزیری فضل الله زاهدی.

با چاپ و نشر این فرمان غیر قانونی در سطح شهر، طرح کودتا به مرحله اجرا گذاشته شد.


 


فاز اول: حرکت اوباش از ساعت 6 صبح تا 10:30، روز 28 امرداد 1332
طیب حاج رضایی با 300 نفر
حسین و نقی اسماعیل نقی پور با 300 تا 400 نفر
محمود مسگر و افرادش
بیوک صابر و افرادش
اهداف: توپخانه، بهارستان و میدان ارک فاز دوم: حرکت نظامیان و لباس شخصی ها از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر.
نظامیان شامل افراد پلیس، سربازان و لباس شخصی ها
اهداف کلی :10 تا 11 صبح از بین بردن دفاتر روزنامه ها در اطراف میدان بهارستان.
11:30ا تا 15 اشغال وزارت خانه ها و نهاد های مهم در اطراف میادین ارک و توپخانه.
تصرف اداره تبلیغات در ساعت 12 ظهر
تصرف وزارت کشور در ساعت 13:30
تصرف وزارت خارجه در ساعت 13:30
اهداف در میدان بهارستان:
به آتش کشیدن دفتر حزب ایران در ساعت 10 صبح
به آتش کشیدن دفتر روزنامه کریم پور شیرازی( شورش) در ساعت 10:15
به آتش کشیدن روزنامه باختر امروز به مدیریت دکتر فاطمی در ساعت 10:30 الی 11 صبح
به آتش کشیدن دفتر حزب نیروی سوم در ساعت 10:30 الی11 صبح
به آتش کشیدن دهتر حزب پان ایرانیست در ساعت 10:30 الی 11
صبح
اهدافی که باید تصرف میشد:
شهرداری ساعت 11:30
تلگراف خانه ساعت 13:30
شهربانی ساعت 14
دژبان مرکز ساعت 15فاز سوم: آرایش تانک ها از ساعت 5 بامداد تا 14:30 بعد از ظهر

حرکت گروه اول از سلطنت آباد با 24 تانک به ریاست سرهنگ نوذری
حرکت گروه دوم از میدان قصر - زره پوش ها
حرکت گروه سوم: یگان سوم کوهستان به ریاست سرهنگ اشراقی

 


فاز چهارم و نهایی از ساعت 2 بعد اظهر الی 19 .

ساعت 14 الی 16: تصرف رادیو
ساعت 16 الی 17: پیام رادیویی قزاق زاهدی به ملت
ساعت 14 الی 19: تصرف خانه نخست وزیر قانونی دکتر محمد مصدق
فضل الله زاهدی( سمت راست)، در حال خروج از مخفی گاه و پیوستن به کودتاچیان تحت فرمان
 


خانه نخست وزیر قانونی ایران، بعد از ظهر 28 امردادCIA Confirms Role in 1953 Iran Coup

Documents Provide New Details on Mosaddeq Overthrow and Its Aftermath

National Security Archive Calls for Release of Remaining Classified Record

National Security Archive Electronic Briefing Book No. 435

Posted – August 19, 2013
Edited by Malcolm Byrne

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB435/ 

 

No comments: