ایران نوین

ایران نوین

Wednesday, August 28, 2013

جبهه ی ملی ایران: شصت سال پس از کودتا







اکنون که شصت سال از کودتای ۲٨ مرداد۱٣٣۲ سپری شده و ما بر بلندای برج زمان ایستاده و به گذشته ای که زیرپای ماست نظر می افکنیم،خیلی بهتر از پیش و روشن تر از قبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای ۲٨ مرداد و اثرات منفی و مخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه و حتی بر صلح و امنیت جهانی بر جای گذاشته پی ببریم.




امروز که ده ها جلد کتاب خاطرات عوامل اجرائی کودتا و هزاران مقاله از طرف پژوهشگران تاریخ و سیاست مداران و جامعه شناسان منتشر گردیده و صدها برگ اسناد محرمانه سی ساله مربوط به کودتا از سوی سازمان های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا افشا گردیده و اسرار آن از پرده بیرون افتاده است، معلوم گردیده که چه توطئه خائنانه ای علیه منافع و حاکمیت ملی ایران و استقلال و آزادی این کشور صورت گرفته است. امروز عذر خواهی رسمی خانم مادلین آلبرایت وزیرخارجه اسبق آمریکا از ملت ایران به جهت دخالت آن کشور در کودتای ۲٨ مرداد به استحضار مردم جهان رسیده است. پیش از کودتا در ایران دولت ملی دکتر محمد مصدق طی مبارزه ای دشوار و نفس گیر، دست دولت استعمارگر انگلیس را که سال ها منابع نفت این کشور را به ثمن بخس به یغما میبرد و چون دولتی پنهان تمام شئون این مملکت را زیر سلطه خود داشت از این کشور کوتاه کرد و راه غارت ثروت های ملی و دخالت های سیاسی انگلیس را مسدود نمود. دولت ملی با رعایت قانون و احترام به حقوق ملت، آزادی های اساسی مردم مانند آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی انتخابات را در معرض دید همگان قرارداد. دولت ملی با اتخاذ سیاست های اقتصادی خردمندانه، توانست تنها دوران دو سال و چهار ماهه ای را در طول یک قرن اخیربه منصه ظهور برساندکه بیلان اقتصادی این کشور حتی بدون فروش نفت مثبت گردیده است. دولت ملی با ملی کردن شیلات، حقوق ملت ایران را از اتحاد جماهیر شوروی بازستاند. آن دولت با اجرای برنامه هائی مانند تاسیس سازمان تامین اجتماعی، لوله کشی آب تهران، ساختن مدارس متعدد از محل اختصاص پنج درصد از عواید شهرداری ها برای رفع نیازهای آموزشی و ده ها اقدام مفید دیگر گام های بلندی در راه اعتلا و شکوفائی این مرز و بوم برداشت. آن دولت درستکار و پاک دامن نشان داد که برای عظمت ایران و سعادت و رفاه ملت ایران می اندیشد و قدم بر میدارد. در آن دوران ایران به شکل الگوئی از کشوری دارای استقلال واقعی و دموکراسی حقیقی و صاحب حاکمیت ملی درآمده بود که تمام کشورهای منطقه و حتی تمام کشورهای جهان سوم در سراسر دنیا بدان چشم دوخته بودند. و این همان چیزی بود که برای غارتگران جهانی قابل تحمل نبود و حتی برای سوسیال امپریالیسم شوروی نیز نمونه ای نامطلوب بود و آن را در مقابل اهداف و شعارهای انترناسیونالیستی خود تلقی میکرد و لذا همگی مصمم شدند تا این ویترین آزادی و استقلال و پیشرفت را در هم بشکنند.




سرهنگ وودهاوس کارمندبلندپایه اینتلجنت سرویس انگلیس مامورطراحی نقشه کودتاگردید.سناریوی عملیات «چکمه» توسط اوتنظیم گردیده وبه آمریکا برده شد. برادران دالس که یکی در راس سازمان « سیا » ودیگری وزیر امورخارجه بود،آن را تصویب کردند وسپس ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بر آن مهرتایید نهاده و اجرای آن را دستور داد. کرمیت روزولت رئیس شعبه خاورمیانه ای سیا به فرماندهی عملیات برگزیده شد. ژنرال شوارتسکف در اروپا با اشرف پهلوی خواهرشاه ملاقات نموده واورا مخفیانه روانه ایران کرد که شاه را دقیقا درجریان برنامه ها قراردهد. چمدان های دلار برای تامین مالی کودتا واجیرکردن مزدوران به طرف ایران سرازیر شد.پادشاه کشور دست اتحاد در دست عوامل سیا و اینتلجنت سرویس گذاشت وگوش به رادیو بی بی سی سپرد تا رمزشروع عملیات را در نیمه شب از آن رادیو بشنود واطمینان خاطرپیدا نماید. سایر عوامل داخلی انگلیس و آمریکا مانند برادران رشیدیان، برخی نظامیان وطن فروش مثل فضل الله ذاهدی،نعمت الله نصیری وتیمور بختیار با نیروهائی که تحت امرداشتند،چاقوکشان حرفه ای به سرکردگی عناصری چون طیب حاج رضائی،حسین رمضان یخی ودارودسته شعبان جعفری همراه فواحش فسادخانه معروف تهران ، بعضی روحانیون درباری مثل آیت الله بهبهانی ، برخی از خائنینی که قبلا خودرا همسو با نهضت ملی نشان داده بودند مانند مظفربقائی وآیت الله کاشانی ، مجموعه ای بودندکه دراین کودتای ننگین نقش ایفا نمودند. کودتامسیر توسعه سیاسی وپیشرفت اقتصادی وکرامت انسانی را در این مرزوبوم بست وسرکوب واختناق را آغازکرد. رهبرنهضت ملی رابرای همه عمربه زندان افکند. کودتاچیان نفت ملی شده ایران را درهمان ماه های اول پس ازکودتا به کنسرسیومی که انگلیس و آمریکا هریک چهل درصدازسهام وچند کشور اروپائی هم جمعا بیست درصداز سهام آن راداشتندپیش کش نمودندواهداف اصلی و دست آوردهای نهضت ملی را برباد دادند. آیا به جزکودتای ۲٨مرداد و۲۵سال حکومت دیکتاتوری وفاسدوضدملی پس از آن که تمام آزادی ها وحقوق اساسی ملت ایران رازیرپا گذاشته بود چه عاملی میتوانست زمینه ساز ومسبب انقلاب سال۵۷ بشود؟. علی التحقیق انقلاب بهمن ۵۷ عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای تاسف بار ۲٨مرداد٣۲بود،انقلابی که با اهدافی چون نیل به استقلال وآزادی وعدالت وبرچیدن بساط دیکتاتوری صورت گرفت.اماهزاران دریغ وافسوس که حاکمیت برآمده از انقلاب اهداف انقلاب رابه دست فراموشی سپرد وراه انحصارطلبی وعدم رعایت آزادی هاوحقوق انسانی ملت ایران رادرپیش گرفت که نتیجه آن امروز به صورت بحران سیاست خارجی وتنگناهای گوناگون داخلی مانندفسادهای مالی باورنکردنی،گرانی وتورم طاقت فرسا،فقروبیکاری، فحشاءواعتیادوبیماری های اجتماعی دیگرآن چنان گریبان ملت ایران راگرفته است ،که بازماندگان رژیم برخاسته ازکودتای ۲٨مرداد خودراتطهیرشده تصورمیکنند.ولی ازچشم هرانسان ژرف نگروازمنظر تجزیه وتحلیل جامعه شناختی،ریشه مصائب بزرگی که امروزملت ایران بدانهامبتلاست باید درکودتای۲٨مرداد٣۲وعمل کرد۲۵ساله رژیم برآمده از آن کودتاجستجوشود. اگر امروز جامعه جهانی نگران مناقشات خونبار کشورهای منطقه حساس خاورمیانه است وتروریسم کور منطقه وجهان رامورد تهدید قرار داده است به قدریقین یکی ازعلل مهم آن ، کودتای۲٨مرداد درایران وبراندازی حکومت ملی و مبتنی بردموکراسی واستقلال دراین کشوراست کشوری که الگوی دموکراسی برای تمام کشورهای منطقه بود ومیتوانست مردم سالاری خودرابه تمام منطقه سرایت دهد.تا ازبروز معضلات خطیر فعلی پیشگیری گردد.




جبهه ملی ایران کودتای ننگین و بیگانه ساخته ۲٨ مرداد ٣۲ و عوامل داخلی خائن برپاکننده آن را محکوم میکند و آن کودتای شوم را سرآغاز مفاسد و مشکلات ایران و منطقه میداند و اعتقاد دارد که برقراری دموکراسی ورعایت حقوق بشر تنها راه حل برای مسائل ومشکلات تمام کشورهای خاورمیانه و حفظ صلح و امنیت جهان میباشد.




 




تـهران – جـبـهه مـلی ایـران




۲۷مردادماه ۱٣۹۲

No comments: