ایران نوین

ایران نوین

Tuesday, July 8, 2008

گرامی داشت 18 تیر

هیجدهم تیرماه 1378 روزیکه ندای آزادیخواهانه دانشجویان ایران

باری دیگر بگوش جهانیان رسید

18تیر روز افتخار آفرینی برای دانشجویان ایران است. در این روز با حمله لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی به خوابگاههای دانشجویان و مراکز آموزش عالی فاجعه ای خونین آفریده شد. علاوه برضرب و شتم دانشجویان و سوختن و ویران کردن بسیاری از خوابگاههای دانشجویی، دهها نفر بازداشت شدند که بدون گذراندن مراحل قانونی پیش بینی شده در قوانین امروزی به زندانهای کوتاه و دراز مدت محکوم گردیدند و هنوز پس از گذشت 9 سال از آنروز تعدادی از دانشجویانیکه بازداشت شده بودند در بندند و با جرمهایی که هیچوقت به اثبات نرسیده است دوران دشوار زندان را سپری میکنند.

از گذشته ها تا به امروز نسل های جوانیکه بعرصه دانشگاه پای نهاده اند با هم اندیشی و خرد گرائی جمعی بزرگترین گروه حق طلب و آزادیخواه میهن ما را تشکیل داده اند. دانشجویان برای دستیابی به حقوق اولیه بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است پویا و مقاوم برای آگاه نمودن ملت ما پیوسته در تلاش بوده و ستند. هدر رژیم گذشته روزهائی چون 16 آذر 1332 و اول بهمن ماه 1340 حکایت ها از مقاومت دانشجویان در برابر دیکتاتوری دارد. تاریخ نشان میدهد که بخاک و خون کشیدن دختران و پسران دانشجو در کارنامه سیاه آمران و عاملان استبداد همیشه ثبت میشود.

در سالهای پس از 18 تیر ماه 1378 دانشجویان ایران هزینه های بسیار سنگینی برای بیان دیدگاههای بشر دوستانه و آزادیخواهانه خود پرداخته اند و رعب و وحشت مسلط بر مراکز آموزش عالی نتوانسته است صدای آنانرا در گلو خفه کند. با همه تفرقه افکنی هائی که بوسیله عناصر مخالف دموکراسی بویژه در دو سه سال اخیر در دانشگاهها انجام میگیرد با همبستگی دانشجویان این حرکتها به نتیجه نرسیده است. جوانان و دانشجویان ایران میدانند که برای رسیدن به دموکراسی و تحقق اهداف عالی و انسان دوستانه باید از راهی پرپیچ و خم و سنگلاخ گذر کرد. دانشجویان امروز پیشتازان راه دمکراسی هستند که آگاه و مصمم و امیدوار از سختی ها میگذرند و به استقرار حاکمیت ملی یاری خواهند نمود.

جبهه ملی ایران – تهران 18/4/1387

No comments: