ایران نوین

ایران نوین

Thursday, November 13, 2008

چنان گرم از بساط خاک بگذر که شمع مردم آینده باشی

علی اکبر بهمنش وکیل مدافع شجاع و آزادی خواه درگذشت
یادش گرامی


No comments: