ایران نوین

ایران نوین

Friday, January 30, 2009

بیانیه سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران

بیانیه سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران

در پشتیبانی از دفتر تحکیم وحدتبه نام خداوند جان و خرد

هم میهنان،

در سه دهه اخیر هیچگاه جریانها و سازمانهای دگراندیش، از تیغ ارتداد و غیر قانونی شدن توسط حاکمان برقدرت نشسته جمهوری اسلامی در امان نبوده، هرگاه بیان حقایق، پیگیری منافع ملی و اعتراض به حاکمان در تضییع حقوق ملت و آزادی مطرح گردیده، با احکام فراقانونی و "الهی!" موجبات سرکوب را در کشور فراهم نموده، فرزندان برومند این سرزمین را به بند می کشانند.

سه دهه اختناق، ظلم، از دست رفتن سرمایه های ملی، فرصت سوزی، فساد، نقض حقوق بشر، تبعیض و درجه بندی شهروندان، تبعیض جنسیتی، اعدام و حذف دگراندیشان، بی لیاقتی و بی مسئولیتی در برابر ملت و کشور، امروز ایران را به مرز ورشکستگی کشانده و ما بر این باوریم که نتیجه این رفتارهای غیر مسئولانه برای ایران، تبعاتی کمتر از یک جنگ ویرانگر نداشته است.

در شرایط نا بسامان امروزی، میهن عزیزمان که همچو سالیان اخیر، چشمان آزمند بدخواهان، سرمایه ها و منافع ملی این مرز و بوم را نشانه رفته، فرزندان برومند ایران زمین درنگ را جایز ندانسته، دست در دست یکدیگر، تلاشی خستگی ناپذیر برای گسترش عشق و آگاهی به میهن و ملت ایران را با شجاعت و درایت بر این خاک می گسترانند. ایران گرفتار آمده در چنبره استبدادی که همواره منافع ملی کشور را در معرض خطر و ملت ایران را در سخت ترین شرایط قرار داده است، امروز نیازمند خردورزی و مبارزه بی امان و حمایت بی دریغ از مبارزان برای نیکروزی میهن و ملت است.

هم میهنان،

یکبار دیگر شاهدیم که حاکمان جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دانشگاه، نهادی مشروعیت یافته از رای انجمن های دانشجویی را غیر قانونی میخواند تا زمینه های موجی گسترده برای سرکوب و به سکوت کشاندن نهاد دانشگاه را فراهم آورد.

سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران، ضمن حمایت قاطع از تمام نهادهای دگراندیش که به گونه مدنی و مسالمت آمیز با تمامیت خواهان به پیکار می پردازند، از همه آزادیخواهان و مبارزان می خواهد تا در این مسیر همراه گشته با حمایت از دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت از به نتیجه رسیدن هدفهای حاکمیت و سازمانهای امنیتی وابسته به آن جلوگیری نمایند. همچنین، به قدرتمداران هشدار می دهیم که با بسته شدن مسیر مبارزه های مسالمت آمیز و ترویج خشونت و سرکوب نهادهای مدنی و مردم نهاد، فضای خشن بر جامعه حاکم گشته، آسیبهای جبران ناپذیری بر کشور وارد می گرداند.
سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران

10/11/1387


No comments: