ایران نوین

ایران نوین

Thursday, November 12, 2009

به یاد جانباختگان جنبش آزادی خواهی مردم ایران

افسانه شعر از نیما یوشیج با صدای احمد شاملو فسانه ! خسانند آنان که فروبسته ره را به گلزار خس ، به صد سال طوفان ننالد گل ، ز یک تندباد است بیمار تو مپوشان سخن ها که داری تو بگو با زبان دل خود هیچکس
...


No comments: