ایران نوین

ایران نوین

Friday, April 16, 2010

جبهه ملی ایران مصیبت وارده را به ملت لهستان تسلیت می گوید

جبهه ملی ایران مصیبت وارده را به ملت لهستان تسلیت می گوید
لخ الکساندر کازینسکی، رییس جمهور لهستان، که یکی از برجسته ترین مبارزان راه دموکراسی و حقوق بشر و فعال موثر در جنبش آزادیخواهانه همبستگی ملت لهستان بود، در سانحه دلخراش هواپیمایی دار فانی را بدرود گفت. لخ کازینسکی که در طول زندگی برای آزادی ملتش مبارزه مستمر کرده و محرومیت ها و زندان ها را بجان خریده بود، چهره ای درخشان در تاریخ معاصر لهستان خواهد ماند. او پس از پیروزی ملت لهستان، در سمت های وزیر دادگستری، شهردار ورشو و ریاست شورای عالی کنترل به میهنش خدمت کرد و در سال 2005، با رای آزاد مردم به ریاست جمهوری برگزیده شد. او محبوب ملت خود و مورد احترام جامعه جهانی بود.
جبهه ملی ایران که خود شست سال پیش توسط تنها نخست وزیر مردمی ایران، دکتر محمد مصدق، بر پایه اصول دموکراسی و رعایت حقوق بشر بنیانگذاری شد، همیشه جایگاه ویژه ای برای مبارزان راه دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات آزاد قایل است و فقدان دردناک این مرد بزرگ، همسر و همکاران او را که همگی دراین سانحه جانگداز جان خود را از دست دادند، به ملت آزاده لهستان تسلیت میگوید.
جبهه ملی ایران
22 فروردین 1389
Iran National Front
Offers Condolences to the People of Poland
We recognize and respect Late Mr. Lech Aleksander Kaczinski, President of Republic of Poland, who was killed in a heart-breaking air disaster yesterday, as one of the most distinguished of Polish political activists and statesmen. Mr. Kaczinski who had dedicated his life to fighting for freedom and democracy and acted as advisor to the Solidarity freedom movement of Polish people in 1980s, remain an idol for us who are in a similar fight for freedom.
Iran National Front, a sixty-year-old political party founded in 1950, on principles of democracy, human rights and free elections by Dr. Mohammad Mosaddeq, the only democratically elected head of state in Iran, expresses special respect for Late Mr. Kaczinski for his life-long struggle, his popularity with the people of Poland and for the respect he commanded internationally. In sadness, we offer people of Poland our deep condolences for loss of Mr. Kaczinski, his wife and his associates in government.
Iran National Front
Tehran – April 11, 2010

No comments: