ایران نوین

ایران نوین

Monday, June 15, 2009

خروش ملتملت دلیر ایرانکار بدستان حکومت اسلامی بار دیگر با تزریق زهر خود به جامعه پویای ایران نشان دادند، که تا زمانی که هستند، سد راه سر بلندی و بهروزی ایرانیان خواهند بود. کودتا گران با تحقیر و خوار شمردن رای مردم، که برای اندک گشایشی که در چارچوب نظام سراسر متناقض جمهوری اسلامی ممکن است، وارد صحنه ی انتخابات شده بودند با نمایش چندش آور قدرت، به قلع و قمع جوانان کشورمان پرداختند.

دیدن جوانان پر شوری که در حین مبارزه به یاری همدیگر میشتابند و افتاده ها را بلند میکنند، یارانشان را که در چنگ دژخیمان و گزمه های حکومت افتاده اند با چنگ و دندان رها میکنند، و دیدن خانه هایی که در هایشان به روی تظاهر کنندگان گشوده است تا پناه گاه مردمی که مزدوران حکومت آنان را دنبال میکند باشند، نور امید و غرور را در دل همه ایرانیان میهن دوست روشن میکند.

دولت کودتا آمده است تا کار را یکسره کند و جایی برای پرسش باقی نگذارد.اگر کودتاگران موفق وتثبیت شوند، کشورمان ایران در سیاه چالی خواهد غلتید، که رهایی از آن هزینه های سنگین تر و جبران ناپذیری را خواهد طلبید.

علی خامنه ای به عنوان صحنه گردان کودتا، تمام حیثیت و اعتبار ناداشته خود را صرف احمدی نژاد کرد، غافل از آنکه در بازی گرگ ها هر کدام میتوانند قربانی بعدی باشند.

در این میان مهم ترین دغدغه ما، پاسداری از جان ایرانیان است. ما ضمن اینکه از مردم میخواهیم تا آنجاییکه میشود از اعمال خشونت خودداری کنند، از ارتش ملی ایران درخواست میکنیم از جان مردم ایران در برابر دژخیم های حکومت پاسداری کنند.ارتش ایران که وظیفه اش پاسداری از مرز های کشور و پاسداری از مردم ایران است، بازوی پر توان ملت در برابر خود کامگی های حاکمان است.

از مردم درخواست میکنیم با بکار گیری ابزاری که در حین دور بودن از خشونت، از تاثیر بیشتری برخوردار هستند، همچون اعتصاب سراسری روی آورند.

اعتصابات سراسری و سازمان دهی شده حکومت را در کمترین زمان و با کمترین هزینه به زانو در خواهد آورد. اعتصابات را از مراکز آموزشی آغاز کنیم و به مراکز اقتصادی مهم همچون نفت که شاهرگ حکومت است گسترش دهیم.

ایجاد هسته های مقاومت در شهر ها و پیوند آنها با یکدیگر میتواند بزودی به شبکه ای بزرگ تبدیل گردد که به نیروها سمت و سو میدهد.

از تمام نیروهای ملی درخواست میکنیم در این لحظات سر نوشت ساز و تاریخی در کنار ملت باشند و با تجربه ودانش تاریخی خود به خیزش ملت ایران در برابر استبداد سیاه یاری رسانند.


بر خروش ملت آزاده ایران درود میفرستیم


پاینده باد ایران


شورای نویسندگان تارنمای جبهه ملی ایران


24 خرداد 1388 خورشیدی

No comments: