ایران نوین

ایران نوین

Monday, May 4, 2009

روز جهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد
بیانیه ی جبهه ملی ایران
روز جهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد


هموطنان عزیز

درآستانه روز جهانی کارگر هستیم. کارگران میهن ما درشرایطی سخت وتوان فرسا روزگار میگذرانند. آنان پیوسته نگران فردای خویش اند. دستمزدهای نا چیزیکه اکثر در برابر کار در محیط های غیر استاندارد و نامناسب به آنان داده میشود تامین کننده حداقل زندگی آنان نیست. مبلغ تعیین شده از سوی وزارت کار بعنوان حقوق ماهیانه بسیار کمتر از مبلغی است که مسئولین اقتصادی کشور آنرا خط فقر نامیده اند وبه این اعتبار همه کارگران ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. خبرهایی که گاه گاه در رسانه ها درج میشود حاکی از اعتراض کارگران بصورتهای تجمع و تحصن درکارخانه هاست. بسیار هستند کارگرانی که ماههاست حقوق ماهیانه خودرا با گرانی های کمر شکنی که وجوددارد دریافت نکرده اند واعتراض قانونی آنان با خشونت پاسخ داده میشود. برای خاموش نگاهداشتن صدای کارگران به آنها اجازه تشکیل اتحادیه های صنفی وسندیکائی که برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مسلم آنهاست داده نشده است و اگر در مواردی استثنائی سندیکایی بتواند درارتباط با سندیکاهای بین المللی کارگری اعلام وجود کند مامورین حکومتی آنانرا غیر قانونی شناخته و بشدت سرکوب میکنند که نمونه آن سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران است که رئیس و معاون آن برای تشکیل سندیکا متهم به تشویش اذهان عمومی شده وزندانی اند .
درسال
۱۳۸۷برابر گزارش کارشناسان امور کارگری بیش از ۲۰۰۰۰۰هزار کارگر بیکار شده و ۴۰۰ واحد اقتصادی تعطیل گردیده است . در سالی که گذشت دهها کارگر بدلیل اعتراض به نابسامانی های محیط کار وعدم دریافت دستمزد روانه زندانها شده اند.
کارگران ایران پیوندی ناگسستنی با کارگران جهان دارند و اول ماه مه را پیوسته درهر شرایطی که بوده اند گرامی داشته و از آن برای اعلام خواستهای خود بهره برده اند.
کارگران ایران خواستار لغو محدودیت های تشکیل اتحادیه ها و سندیکا هاهستند.
گارگران میخواهند قانون کار بنحوی اصلاح شود که حقوق انسانی آنان تامین شود.
کارگران خواستار کار در شرایطی منصفانه ورضایت بخش هستند .
جبهه ملی ایران با بزرگداشت روز جهانی کارگر اعلام میدارد که نباید تبعیض جنسیتی وجود داشته باشد. همه حق دارند بدون هیچ تبعیض برای کار مزد برابر دریافت کنند . کارگران باید از تامین شغلی برخوردار باشند. اخراج کارگران و بیکار سازی آنان به بهانه رکود اقتصادی باید متوقف گردد.
جبهه ملی ایران کار کودکان را غیر انسانی میداند و خواستار پایان بخشیدن به این استثمار است. ما موکدا میخواهیم که کارگرانیکه برای حقوق صنفی خود و یا دگراندیشی در زندان هستند فورا آزاد شوند .


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ برابربا اول ماه مه
جبهه ملی ایران (تهران)Balatarin

No comments: