ایران نوین

ایران نوین

Monday, May 26, 2008

ایران نوین و محرم علی خان های نوین


حدود 2 هفته ای است که وب لاگ ایران نوین راه اندازی شده و این امر، محرم علی خان* های اینترنتی را خوش نیامده و به تئوری بافی های عجیب و بیمار گونه ای وا داشته است ( صد رحمت به مرحوم دائی جان ناپلئون خودمان). ارتباط دادن این وب لاگ به حسن علی منصور (که چهل و اندی سال پیش توسط فدائیان اسلام ترور شد) و حزب ایران نوین دوران آریامهر یکی از خنده دار ترین این تئوری هاست . نمی دانم اگر این وب لاگ "مردم" نام میگرف، احتمالا پای مرحوم ناصر عامری هم (که توسط رژیم پیشین از میان برداشته شد)به میان می آمد. این تئوری بافی ها، یکی از هنرهای !!!! کیهان شریعتمداری و امنیت خانه مبارکه بوده و است که چندی است توسط عده ای که تولید فکری ندارند و فعالیت های مثلا سیاسی شان در حد نگارش مقالات کیلوئی است در خارج از کشور (دانسته یا ندانسته ، خواسته یا نا خواسته ) دنبال میشود.غرض از نگارش این چند خط فعلا دو نکته است و بس( تا چه پیش آورند!!! ) .نخست آرزوی رونق تجارت فرش است که کسانی را که از کسادی بازار در حال بیات شدن هستند ، سرگرم کرده و از جو سازی و تئوری بافی دست بردارند.دوم تذکری بی دلیل است ؛ که داشتن وب لاگ ،نام گذاری آن و.... یک مسئله خصوصی است ، و در دنیای آزاد و دمکرات نمی توان کسی را مجبور به خود سانسوری و ...کرد
ن مثل نیما*امیدوارم یادتان باشد محرم علی خان که بود!؟

No comments: